Eurometal” SH.P.K. momentalisht është duke punuar objekte te ndryshme ne disa vende. Disa të cilat duhet të ceken janë:

Eurometal shpk është duke e kryer punimin e konstruksionit metalik për shkallë emergjente, për urat lidhëse ne mes te objekteve A-B dhe B-C, si dhe punimi konstruksionit dhe izolimi me alumin i parapetit ne te gjitha objektit e projektit “Pallati i Drejtesise” ne Hjavali.

Ne bashkëpunim me Oti Petrol Sllovenia, vazhdon punimin e konstruksioneve metalike per ndërtimin e pikave te karburanteve në tërë Kosovën. Gjithashtu jemi ne përfundim te punimeve te rezervareve dhe objekteve përcjellëse ne stacionin e rezervareve ne Miradi.

Gjithashtu, jemi duke bashkpunuar me GE.CO.P. ku po e bëjmë konstruksionin dhe mbulimin me llamarinë të kulemeve në shkolla të ndryshme, sin ë Lipjan, Lugaxhi, Korrotin, etj.